طرح تفضیلی تهران جدید تهران در حال نهایی شدن است


دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري با تاكيد بر اينكه قرار است طرح جامع تهران بازنگري شود، اظهار داشت: اين امر در حال اجراست و نهاد طرح مطالعات جامع با همكاري شوراي عالي شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي و شهرداري تهران احيا مي‌شود. 🔻همچنين طرح تفصيلي تهران نيز تغيير مي كند كه در همين زمينه اقداماتي مانند طرح تفصيلي دره فرحزاد، طرح تفصيلي دره كن، طرح تفصيلي منطقه 17، طرح تفصيلي منطقه 22، بلندمرتبه سازي در تهران و ... در شوراي عالي شهرسازي نهايي شده است. 🔻وي خاطرنشان كرد: در شوراي عالي شهرسازي و معماري حريم گسل‌هاي تهران شناسايي شده و الزام عدم صدور پروانه ساختماني در حريم گسل ها به شهرداري تهران ابلاغ شده است.